menu
nagłówek | header | image

Streszczenia

 • Warunkiem aktywnego uczestnictwa (prezentacja ustna, e-poster) jest przesłanie do 09.05.2023 r. streszczenia wystąpienia.
 • Do prezentacji ustnej zostaną wybrane najciekawsze zgłoszone tematy.

Regulamin przygotowania streszczenia

Streszczenie (max. 250 słów, czcionka Time New Roman, wielkość 12), w języku polskim, należy przesłać do 09.05.2023 r. na adres: stanislawskajoanna@wp.pl

 • Streszczenia powinny mieć następujący układ:
  - Wstęp
  - Cel badań
  - Materiał i Metody
  - Wyniki
  - Wnioski
  - Słowa kluczowe
 • Streszczenia mające formę niezgodną z wyżej opisaną nie będą przyjmowane.
 • O terminie i formie prezentacji pracy autorzy zostaną poinformowani na co najmniej 20 dni przed rozpoczęciem Konferencji.

Publikacja referatów i wystąpień

Wszyscy aktywni uczestnicy konferencji będą mieli możliwość bezpłatnego opublikowania swoich wystąpień w recenzowanym czasopiśmie „Pielęgniarstwo Polskie”. Prace do druku należy przygotować zgodnie z wymogami czasopisma i przesłać online poprzez stronę internetową, po uprzednim zarejestrowaniu się: http://www.pielegniarstwo.ump.edu.pl/. Na stronie w zakładce „Wskazówki dla autorów” znajdują się informacje dotyczące zasad przygotowania manuskryptu.

aktualizacja: 2023-05-29